Juridische informatie

Lees deze informatie zorgvuldig. Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn door de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Als u deze algemene gebruiksvoorwaarden niet accepteert en u zich er niet toe wilt verbinden, mag u de website niet gebruiken en moet u hem direct verlaten.

Juridische informatie

Het auteursrecht van het geheel en ieder onderdeel van deze website is eigendom van Aviva plc, tenzij anders aangegeven, en mag door niemand geheel noch gedeeltelijk worden gebruikt, verkocht, in licentie gegeven, gekopieerd of gereproduceerd op welke wijze, in welke vorm of op welke drager dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aviva plc.

Aviva en het Aviva-logo zijn geregistreerde handelsmerken van bedrijven binnen de groep Aviva plc. Aviva kan ook eigenaar zijn van rechten op andere handelsmerken, dienstmerken, logo's en pictogrammen op deze website.

Algemene disclaimer

De informatie op deze website of in enig document op deze website, met inbegrip van financiële informatie, wordt uitsluitend ter informatie aangeboden, en vormt geen publiek aanbod krachtens enige toepasselijke wetgeving of een aanbod tot verkoop (of het verzoek om een aanbod tot verkoop) van enige diensten, effecten of financiële instrumenten van Aviva plc en/of enige van zijn dochterondernemingen in enig land. Zij vormt ook geen advies of aanbeveling op beleggings-, fiscaal, juridisch of ander gebied met betrekking tot dergelijke diensten, effecten of financiële instrumenten.

Informatie op deze website betreffende de aandeelkoers, of de inkomsten uit aandelen of andere effecten of beleggingen, kunnen veranderen en zowel opwaarts als neerwaarts evolueren. Prestaties uit het verleden bieden geen leidraad voor toekomstige prestaties. Potentiële beleggers dienen onafhankelijk financieel advies in te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Hoewel de informatie op deze website te goeder trouw is samengesteld, worden er geen garanties verstrekt wat betreft volledigheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid. De financiële verslagen op deze website zijn enkel actueel per de datum van het betrokken verslag.

Aviva verbindt er zich niet toe, en verwerpt iedere verplichting, om fouten of weglatingen in een verslag of andere informatie op de website te verbeteren of bij te werken of er een kennisgeving voor uit te geven. Aviva behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of uit te breiden. Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, waarbij de wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. Zij zullen bij voortgezet gebruik van de website worden geacht te zijn geaccepteerd.

Alle informatie en inhoud op de website vallen onder de toepasselijke wetten en regels, en worden verstrekt “as is”, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van, zonder beperking, garanties van kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

Aviva zal niet aansprakelijk zijn (wegens nalatigheid of anderszins) tegenover enige persoon voor enige fout, weglating of onvolledigheid in de informatie, of het zich baseren op die informatie, op de website, en Aviva is niet verplicht enige persoon op de hoogte te stellen van enige fout in de informatie.

In geen geval zullen Aviva en zijn bestuurders, directeuren of andere vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook aansprakelijk zijn (door contract, onrechtmatige daad, krachtens de wet of anderszins) voor enige schade, verliezen, kosten, vorderingen, verplichtingen of uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de website of de daarin begrepen informatie, ook als Aviva op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Deze aansprakelijkheidsbeperking zal van toepassing zijn op alle verliezen, schade, vorderingen, verplichtingen en uitgaven van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte en gevolgschade, zoals (zonder beperking) rechtskosten of -uitgaven, winstderving, verlies van verwachte besparingen, gegevensverlies, omzetverlies, verlies van het gebruiksgenot van geld, verlies van kansen, verlies van of schade aan eigendommen en vorderingen van derden. Omdat bepaalde rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade verbieden, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing.

Merk op dat niet kan worden gegarandeerd dat een e-mail die naar Aviva wordt verzonden ook zal worden ontvangen door Aviva, of dat de inhoud van de e-mail vertrouwelijk zal blijven tijdens de transmissie via het internet.

Andere belangrijke informatie

Als enig onderdeel van de algemene gebruiksvoorwaarden onafdwingbaar wordt bevonden, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de rest. Een afstandsverklaring van Aviva in geval van inbreuk op een bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat als een afstandsverklaring in geval van latere inbreuken op enige bepaling.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website worden beheerst door en worden geïnterpreteerd conform de Engelse wetten. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u dat geschillen in het kader van deze algemene gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Engelse rechtbanken, waar u zich aan onderwerpt. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten van het land van waaruit u de website bezoekt.

Aviva plc
Geregistreerd in Engeland
Registratienummer: 2468686
Statutaire zetel: St Helen’s, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ