Rättsligt meddelande

Läs denna information noga. Genom att besöka vår webbplats samtycker du till att uppfylla samtliga följande användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor och inte har för avsikt att uppfylla dem får du inte använda webbplatsen och du bör stänga den omedelbart.

Rättsligt meddelande

Upphovsrätten till hela och samtliga delar av denna webbplats tillhör Aviva plc såvida inget annat anges och får inte användas, säljas, licensieras, kopieras eller återges helt eller delvis på något sätt, i någon form eller på något medium till någon person utan föregående skriftligt medgivande från Aviva plc.

Aviva och Aviva-logotypen är registrerade varumärken som tillhör företagen i Aviva plc-koncernen. Aviva kan även hävda rättigheter till andra varumärken, tjänstemärken, logotyper och symboler som finns på denna webbplats.

Allmän ansvarsfriskrivning

Informationen, inklusive eventuella finansiella uppgifter, som finns på denna webbplats eller i något dokument på denna webbplats tillhandahålls enbart i informationssyfte och utgör inte ett offentligt anbud enligt någon gällande lagstiftning eller något erbjudande om att sälja (eller en anhållan om att köpa) några tjänster, försäkringsprodukter eller finansiella produkter från Aviva plc och/eller någon av dess dotterbolag i något land. Den utgör inte heller rådgivning om investeringar, skatter, lagar eller någon annan form av rådgivning eller rekommendation för några tjänster, försäkringsprodukter eller finansiella produkter.

Informationen på denna webbplats om aktiepris eller intäkter från aktier eller andra värdepapper eller investeringar kan komma att ändras och gå såväl upp som ner. Tidigare resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Potentiella investerare bör vända sig till oberoende ekonomiska rådgivare innan de fattar ett investeringsbeslut.

Informationen på denna webbplats har sammanställts i god tro, men det finns ingen garanti för att den är komplett, tillförlitlig eller exakt. De finansiella rapporterna på webbplatsen är endast aktuella för det datum som anges i den specifika rapporten.

Aviva förpliktar sig inte och avsäger sig all skyldighet att uppdatera, korrigera eller meddela eventuella fel eller utelämnanden i någon av rapporterna eller i annan information som finns på webbplatsen. Aviva förbehåller sig rätten att lägga till, ändra eller ta bort informationen på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande. Dessa användarvillkor kan komma att ändras när som helst. Dessa ändringar kommer att publiceras på denna webbplats och anses vara godkända av besökaren genom att denne fortsätter att använda webbplatsen.

All information och allt innehåll på webbplatsen lyder under gällande stadgar och förordningar och tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång.

Aviva ska inte hållas ansvarigt (oavsett om det handlar om vårdslöshet eller på annat sätt) inför någon person för några fel, utelämnanden eller ofullständigheter hos informationen eller för tillit till informationen på webbplatsen. Aviva ska inte heller ha någon skyldighet att meddela eventuella fel i informationen till någon.

Under inga omständigheter ska Aviva eller någon av dess chefer, styrelseledamöter eller andra representanter hållas ansvariga (oavsett om det är under avtal, en kränkning, en lag eller på annat sätt) för eventuella skador, förluster, kostnader, fordringar, skulder eller utgifter som uppkommer från eller i samband med användningen av webbplatsen eller oförmåga att använda webbplatsen eller informationen i den även om Aviva har informerats om risken för sådana skador.

Denna ansvarsbegränsning ska gälla för alla former av skador, förluster, kostnader, fordringar, skulder och utgifter, oavsett om de är direkta eller indirekta eller utgör följdskador, inklusive (men utan att begränsas till) juridiska kostnader eller utgifter, utebliven vinst, förlust av förväntade besparingar, förlust av data, förlust av intäkter, utebliven affärsverksamhet, förlust av tillgänglighet till kontanter, förlust av affärsmöjligheter, förlust av eller skada på egendom och eventuella anspråk från tredje part. Då vissa länder förbjuder exkludering eller begränsning av ansvar för följdskador eller indirekta skador gäller ovanstående begränsning eventuellt inte dig.

Notera att det inte finns någon garanti för att e-postmeddelanden som skickas till Aviva kommer att tas emot av Aviva eller att innehållet i e-postmeddelanden förblir konfidentiellt vid internetöverföringen.

Annan viktig information

Om någon del i användarvillkoren av någon anledning skulle anses vara ogiltig ska giltigheten i den återstående delen inte påverkas. Eventuella eftergifter som Aviva gör för brott mot bestämmelserna i dessa användarvillkor ska inte betraktas som en eftergift för eventuella efterföljande brott mot bestämmelserna.

Dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen regleras och tolkas enligt engelsk lagstiftning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att eventuella tvister som uppstår i samband med dessa användarvillkor eller till följd av användningen av denna webbplats ska omfattas av domsrätten för de engelska domstolarna, som du underställer dig. Du ansvarar för att du efterlever tillämplig lagstiftning i det land där du använder vår webbplats.

Aviva plc
Registrerat i England
Registreringsnummer: 2468686
Säte: St Helen’s, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ, Storbritannien