Vår integritetspolicy

Vi har gjort vår integritetspolicy så tydlig och transparent som möjligt. Din integritet är betydelsefull och det är viktigt att du läser informationen i denna policy som vi enligt lagen måste förklara för dig.
I detta dokument förekommer vissa ord i fetstil. Om det är något som du är särskilt intresserad av har vi gjort det enkelt att gå direkt till specifika avsnitt. Här kan du läsa mer om:

 • Vilka personuppgifter vi har och hur vi använder dem i anknytning till våra produkter.
 • Hur vi samlar in, använder och delar med oss av dina personuppgifter inom Aviva och till våra affärspartner.
 • Dina rättigheter i anknytning till alla personuppgifter vi har om dig.
 • Hur du kan kontakta oss om du har några frågor om integritet.

Använd nedanstående länkar för att läsa mer om varje ämne.

1. Vilka personuppgifter vi använder när du köper en av våra produkter

2. Hur vi samlar in, använder och delar med oss av personuppgifter

3. Dina rättigheter

4. Kontakta oss

Vad ”vi” betyder

Denna integritetspolicy ges ut på uppdrag av Aviva Group-företagen i Storbritannien. När vi skriver ”Aviva”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” syftar vi på det relevanta företag i Aviva Group som behandlar dina personuppgifter.

Vi har separata integritetsmeddelanden för våra produkter

Om du är en av våra kunder kommer vi att skicka dig separata integritetsmeddelanden när vi ber om dina personuppgifter, till exempel när du får en offert eller ansöker om våra produkter. Läs dem noga eftersom de anger vilket Aviva-företag som ansvarar för att hantera dina personuppgifter och som tillhandahåller mer information om hur vi använder dem i anknytning till den produkten.

Du hittar fler integritetsmeddelanden när du använder våra appar och plattformar som exempelvis Drive eller MyAviva. Denna policy kompletterar dessa, men åsidosätter dem inte.

Vi kommer att hålla denna policy uppdaterad i enlighet med de senaste lagstadgade kraven, så återvänd hit för den aktuella versionen.

Känslig information

Ibland kommer vi att fråga om din hälsa, be om uppgifter om överträdelser och fällande domar eller annan känslig information om personen/personerna som försäkras och dennes/deras familjemedlemmar. Vi vet hur känsliga sådana uppgifter är, så att skydda dem har högsta prioritet.

Betalningsinformation

Om du köper en produkt direkt från vår webbplats eller någon annan av Avivas säljkanaler kommer vi att begära betalningsinformation. Vi behöver den för att kunna slutföra ditt köp.

Marknadsföring och marknadsföringsinformation

Vi analyserar marknadsföringsinformation med utgångspunkt från våra interaktioner med dig för att förbättra våra produkter och tjänster och hålla dig informerad om erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Läs mer om marknadsföring här.

Information om andra personer

Merparten av de uppgifter som vi samlar in avser den person som beställer en produkt (eller personer för vilka den beställs gemensamt). Vi kan även begära information om andra personer om vi behöver den. Exempel inbegriper:

 • Om du ber oss att tillhandahålla försäkring för andra hushåll eller familjemedlemmar, eller medlemmar i en grupp.
 • Om vi ber en försäkrad person att tillhandahålla hälsoinformation om andra familjemedlemmar där detta är relevant för den risk vi täcker när vi upprättar en försäkring.
 • Om vi behöver information om andra personer när vi hanterar ett skadeanspråk, exempelvis tredjeparter som ådragit sig personskada.

Om du tillhandahåller oss information om någon annan kommer vi att utgå från att du har deras tillåtelse. Vi kommer att behandla deras personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy, så uppmuntra dem att läsa den om de vill veta mer.

Mäklare, mellanhänder, arbetsgivare och tredjeparter

Många kunder köper våra produkter via en försäkringsmäklare, ekonomisk rådgivare eller någon av våra affärspartner. Vi mottar även personuppgifter från andra tredjeparter, inklusive juridiska ombud, förmyndare och familjemedlemmar. Det är deras ansvar att se till att förklara för den berörda personen att de tillhandahåller dennes personuppgifter och vid behov be om tillåtelse.

Vilka vi delar personuppgifter med

Beroende på produkten eller tjänsten kommer vi att dela med oss av personuppgifter till flera av våra betrodda tredjeparter, däribland:

 • finansiella rådgivare och affärspartner som hjälper oss att upprätta våra produkter
 • försäkringsgivare, återförsäkringsgivare och mäklare som hjälper oss handlägga och garantera våra produkter och tillhandahålla återförsäkrings- och försäkringstjänster
 • dataanalytiker och datatjänstleverantörer som bistår oss med att utveckla våra produkter och priser
 • webbplatser för jämförelse och liknande företag som erbjuder sätt att undersöka och ansöka om produkter för finansiella tjänster
 • tillsynsmyndigheter som reglerar hur vi bedriver vår verksamhet, bland annat FCA, PRA, Storbritanniens finansombudsman, HMRC, The Pensions Regulator och ICO
 • jurister och professionella tjänsteföretag som agerar för din räkning eller som representerar en tredje part med skadeanspråk
 • tredjepartsadministratörer som hjälper oss att handlägga våra produkter och tjänster
 • skadereglerare och experter på skadeanspråk som hjälper oss att hantera skadeanspråk
 • stödorganisationer och rådgivare som kan hjälpa dig i händelse av ett skadeanspråk
 • tjänsteleverantörer som hjälper till med driften av våra IT- och kontorssystem, inklusive våra garantiprocesser
 • sjukvårdspersonal, om vi behöver få åtkomst till journaler eller bedömningar för ändamålet att upprätta och garantera vissa produkter eller underlätta och hantera anspråk
 • personliga ombud från tredje part vilka hanterar ditt vård- eller behandlingsförlopp
 • arbetsgivare och tredjeparter som tillhandahåller dig och din arbetsgivare tjänster avseende en pensionsplan, inklusive pensionsplaneringstjänster för anställda
 • mediebyråer och andra leverantörer av marknadsförings- och internetreklamtjänster som hjälper oss att se till att du mottar marknadsföring vars innehåll är relevant för dig och dina preferenser

Särskilda omständigheter

Ibland, och endast där så är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, genomföra undersökningar och/eller tillhandahålla våra tjänster, kan vi dela med oss av dina uppgifter till privatdetektiver, polisen, domstolar, externa revisorer, revisorer, DWP (Department for Work and Pensions) eller andra leverantörer av IT-tjänster – t.ex. spårningstjänster, medicinsk garanti och pensionsöverföringar. Vi samarbetar även med bedrägeribekämpningsmyndigheter och kreditupplysningsföretag för att få hjälp att upptäcka och förhindra bedrägerier och hantera kreditrisker.

1. Vilka personuppgifter vi använder när du köper en av våra produkter

1.1 Fordons- och hemförsäkring

När du tecknar en fordons- eller hemförsäkring kommer vi att samla in och använda dina personuppgifter för att upprätta, garantera och handlägga din försäkring samt förhindra bedrägeri och hantera skadeanspråk.

De personuppgifter som vi använder för dessa typer av försäkringar inbegriper alla relevanta överträdelser och fällande domar för varje person som ska omfattas av försäkringen samt all relevant hälsoinformation, t.ex. om det görs ett skadeanspråk som rör en personskada.

Om du tecknar en fordonsförsäkring samlar vi även in och använder uppgifter om dig och ditt fordon. Vi får dessa uppgifter från dig, offentliga register, våra betrodda tredjeparter som exempelvis MIB och från information som vi redan har, t.ex. från tidigare försäkringar eller offerter. Om du vill ha en försäkring med kapacitet för telematik kommer vi även att använda telematikdata.

Din körningshistorik

Vi kan komma att be dig tillhandahålla ditt körkortsnummer så att vi snabbt kan få användbara data från DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency), t.ex. varje förares körkortsstatus, deras körkortsbehörighet, relevant information om restriktioner, uppgifter om prickningar och fällande domar. Om du inte vill tillhandahålla oss dina körkortsuppgifter kan du välja att svara på frågorna om dina körkortsuppgifter själv.

Vi kommer även att lägga till försäkringsuppgifterna i fordonsförsäkringsdatabasen som sköts av MIB. MIB kan göra dessa uppgifter tillgängliga för bemyndigade organ som DVLA, DVLNI och IFB.

Angående ditt hem

När du tecknar en hemförsäkring kan vi inhämta information om dig och ditt hem från offentligt tillgängliga register och databaser. Dessa kan inbegripa fastighetsregister liksom information som vi redan har, t.ex. information om tidigare försäkringar eller skadeanspråk, eller från våra betrodda tredjeparter som exempelvis kommersiellt tillgängliga fastighetsdatabaser där detta kommer att hjälpa oss att garantera försäkringen.

I vissa fall när du ansöker om en fordons- eller hemförsäkring kan vi dela med oss av dina uppgifter till kreditupplysningsföretag så att de kan göra sökningar om dig. Läs mer om hur vi arbetar med kreditupplysningsföretag här.

Automatiserat beslutsfattande

Vi behöver dina personuppgifter när du ansöker om en försäkring för att kunna avgöra om vi kan erbjuda en försäkring och, om så är fallet, på vilka villkor. Vi använder ett verktyg för automatiserad garanti som en del av denna process, som tar hänsyn till de uppgifter du tillhandahållit inklusive adress, postnummer och ålder (för fordonsförsäkringar använder vi även civilstånd, uppgifter om anställning och uppgifter om hälsa och relevanta överträdelser och fällande domar för dig och eventuella andra förare). Det automatiserade verktyget kan även validera information du tillhandahåller mot andra uppgifter vi har om dig i våra system samt mot tredjepartsdatabaser, inklusive offentliga databaser. Vi kan komma att komplettera den information du tillhandahåller med uppgifter från tredjeparter som kan lämna mer information om ditt fordon eller din fastighet (inklusive DVLA-databaser, fastighetsregister och kommersiellt tillgängliga fastighetsdatabaser). Mer information om dina rättigheter i anknytning till automatiserat beslutsfattande finns här.

Under löptiden för dessa typer av försäkringar kommer vi att behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna administrera försäkringen korrekt, t.ex. erbjuda en förlängning eller hantera skadeanspråk. Vi kan komma att använda uppgifterna för att göra analyser och säkerställa att vi prissätter våra produkter på ett lämpligt sätt.

Verifikation av skadeanspråk

I händelse av ett skadeanspråk använder vi dina personuppgifter för att verifiera anspråket och säkerställa att vi gör utbetalningen till rätt person. Dessutom kommer vi att behöva samla in och använda följande personuppgifter:

 • för ett skadeanspråk efter en fordonsolycka kommer vi att be om närmare uppgifter rörande anspråket, information om dem som är inblandade och eventuella personskador som du eller andra eventuellt drabbats av
 • för ett skadeanspråk inom ramen för en hemförsäkring kommer vi att be dig att bekräfta din identitet och tillhandahålla närmare uppgifter som rör anspråket.

1.2 Rese- och sjukförsäkring

Om du tecknar en rese- eller sjukförsäkring kommer vi att samla in och använda dina personuppgifter för att upprätta, garantera och handlägga din försäkring samt förhindra bedrägeri och hantera skadeanspråk.

De personuppgifter vi använder för dessa typer av försäkringar inbegriper hälsoinformation för varje person som ska försäkras, t.ex. andra familjemedlemmar som ska omfattas av försäkringen.

För sjukförsäkringar kan vi även be dig att ge din vårdgivare tillåtelse att tillhandahålla relevant kompletterande information, inklusive, där så är relevant, hälsoinformation om familjen eller personlig historik för varje person som ska försäkras.

Automatiserat beslutsfattande

Vi behöver dina personuppgifter när du gör en ansökan hos oss för att kunna avgöra om vi kan erbjuda en försäkring och, om så är fallet, på vilka villkor. Vi använder ett verktyg för automatiserad garanti som en del av denna process, som tar hänsyn till de uppgifter du tillhandahållit (inklusive adress, ålder och eventuella medicinska åkommor som försäkringstagaren och alla övriga personer som ska försäkras har). Det automatiserade verktyget kan även validera information du tillhandahåller mot andra uppgifter vi har om dig i våra system samt mot tredjepartsdatabaser, inklusive offentliga databaser. Mer information om automatiserat beslutsfattande finns här.

Så länge dessa typer av försäkringar är giltiga kommer vi att behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna administrera försäkringen korrekt, t.ex. erbjuda en förlängning eller hantera skadeanspråk. Vi kan även använda personuppgifterna för att göra analyser och säkerställa att våra produkter har en lämplig prissättning.

Verifikation av skadeanspråk

I händelse av ett skadeanspråk använder vi personuppgifter för att verifiera anspråket och säkerställa att vi gör utbetalningen till rätt person. Dessutom kommer vi att behöva samla in och använda följande personuppgifter:

 • för skadeanspråk inom ramen för en reseförsäkring måste vi be dig bekräfta din identitet och tillhandahålla närmare uppgifter som rör anspråket, inklusive information om eventuell sjukdom eller personskada. Vi kommer att dela med oss av uppgifter till stödorganisationer och rådgivare där så är nödvändigt för att hjälpa till att hantera ett skadeanspråk.
 • för skadeanspråk inom ramen för en sjukförsäkring kommer vi att be dig bekräfta identiteten på den person som gör anspråket och tillhandahålla närmare uppgifter om det hälsotillstånd som anspråket rör. För att hjälpa till med ditt skadeanspråk kan vi även be dig att ge din vårdgivare tillåtelse att tillhandahålla information. Vi kan även vidarebefordra information som du lämnat till oss till din behandlande vårdgivare eller ditt personliga ombud.

1.3 Försäkring för husdjur, mobil/apparat och individuellt olycksfall

När du tecknar en försäkring för husdjur, mobil/apparat eller individuellt olycksfall kommer vi att samla in och använda dina personuppgifter för att upprätta, garantera och handlägga din försäkring samt förhindra bedrägeri och hantera skadeanspråk.

 • De personuppgifter som vi använder för dessa typer av försäkringar inkluderar:
 • För husdjur – information om ditt husdjur inklusive namn, kön, födelsedatum, medicinska åkommor, om ditt husdjur har ett inopererat mikrochip eller en id-bricka och/eller är steriliserat, om ditt husdjur har varit inblandat i några tillbud eller olyckor som kan leda till att rättsliga åtgärder vidtas mot dig
 • För mobil/apparat – information om typen av apparat, dess fabrikat, modell, värde, inköpsdatum och serienummer eller IMEI-nummer
 • För individuellt olycksfall – din ålder och den nivå av försäkringsskydd du väljer

Vi behöver dina personuppgifter när du gör en ansökan hos oss för att kunna avgöra om vi kan erbjuda en försäkring och, om så är fallet, på vilka villkor. Vi använder ett verktyg för automatiserad garanti som en del av denna process, som tar hänsyn till de uppgifter du tillhandahållit och inbegriper de uppgifter som anges ovan. Om du vill ha mer information om automatiserat beslutsfattandeklicka här.

Så länge dessa typer av försäkringar är giltiga kommer vi att behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna administrera försäkringen korrekt, t.ex. göra det möjligt för dig att ändra det skydd som du har inom ramen för försäkringen, erbjuda förlängning i förekommande fall, samt hantera skadeanspråk.

Verifikation av skadeanspråk

I händelse av ett skadeanspråk använder vi personuppgifter för att verifiera anspråket och säkerställa att vi gör utbetalningen till rätt person. Detta kommer att variera, beroende på typen av försäkring:

 • För försäkringsanspråk som gäller husdjur samlar vi även in uppgifter om eventuell sjukdom eller skada beträffande husdjuret och vi kan även komma att be om uppgifter från den behandlande veterinären. I de fall ett skadeanspråk görs på grund av att ett husdjur har orsakat en annan person sak- eller personskada kommer vi även att samla in uppgifter med anknytning till detta
 • För skadeanspråk som gäller mobil/apparat behöver vi verifiera din identitet och samla in närmare uppgifter om omständigheterna för skadeanspråket samt den mobila enhetens IMEI-nummer
 • För individuella olycksfallsförsäkringar behöver vi verifiera din identitet och samla in närmare uppgifter om olyckan eller personskadan som ligger bakom skadeanspråket. Vi kan även behöva be dig om att ge din vårdgivare tillåtelse att lämna uppgifter för att hjälpa till att bedöma skadeanspråket

1.4 Livförsäkring

Om du tecknar en livförsäkring hos oss (t.ex. en försäkring avseende liv, allvarlig sjukdom eller inkomstskydd) kommer vi att samla in och använda dina personuppgifter för att upprätta, garantera och handlägga din försäkring samt förhindra bedrägeri och hantera skadeanspråk.

Med undantag för vissa typer av livförsäkring som inte garanteras, t.ex. livförsäkring för personer över 50 och gratis livförsäkringsskydd för föräldrar, så omfattar de personuppgifter vi samlar in hälsoinformation, livsstilsinformation och anställningsförhållande (samt, endast för inkomstskydd, inkomstnivån) för varje försäkrad person. Vi kommer även att samla in den försäkrade personens familjehistorik eller personliga historik, eller uppgifter om utsedda förmyndare då försäkringar placeras under förvaltning.

Automatiserat beslutsfattande

Vi behöver dina personuppgifter när du gör en ansökan hos oss för att kunna avgöra om vi kan erbjuda en försäkring och, om så är fallet, på vilka villkor. Vi använder ett verktyg för automatiserad garanti som en del av denna process, som tar hänsyn till de uppgifter du tillhandahållit (inklusive din ålder, om du röker eller ej, dina svar på våra frågor om hälsa och livsstil, inklusive din familjs medicinska historik) tillsammans med det försäkringsbelopp du önskar erhålla. I ansökan för varje försäkring kommer vi att klargöra för dig huruvida automatiserad garanti används eller ej. Om du vill ha mer information om automatiserat beslutsfattande, klicka här.

I de fall då vi samlar in och använder hälsoinformation kan vi be varje försäkrad person att ge en vårdgivare tillåtelse att lämna relevant kompletterande information, inklusive, där så är relevant, hälsoinformation om dennes familj eller personlig historik.

Så länge dessa typer av försäkringar är giltiga kommer vi att behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna administrera försäkringen korrekt, t.ex. låta dig utnyttja eventuella alternativ som du har inom ramen för försäkringen. Vi kan även använda uppgifterna (inklusive hälsoinformationen) för att göra analyser och säkerställa att våra produkter har en lämplig prissättning.

Verifikation av skadeanspråk

I händelse av ett skadeanspråk använder vi dina personuppgifter för att verifiera anspråket och säkerställa att vi gör utbetalningen till rätt person. Detta kommer att variera, beroende på typen av försäkring:

 • För anspråk inom ramen för en livförsäkring kommer vi att be dig att bekräfta din identitet, tillhandahålla närmare uppgifter om försäkringstagaren och (om det är en annan person) den försäkrade personen, inklusive närmare uppgifter om dennes bortgång så att vi kan bedöma anspråket
 • För skadeanspråk inom ramen för en försäkring för allvarlig sjukdom eller inkomstskydd måste vi be dig bekräfta din identitet och tillhandahålla närmare uppgifter om ditt hälsotillstånd. Vi kan även be dig om att ge din vårdgivare tillåtelse att lämna uppgifter för att hjälpa till att bedöma anspråket

1.5 Kapitalfrigöring

Om du tecknar en försäkring för kapitalfrigöring med livslångt hypotek kommer vi att samla in och använda dina personuppgifter för att avgöra om vi kan erbjuda en produkt och, om så är fallet, på vilka villkor. Vi kommer även att använda dem för att upprätta och hantera ditt konto samt förhindra bedrägeri.

De personuppgifter som vi använder för denna typ av produkt kan inkludera hur länge du har bott i fastigheten, fastighetens uppskattade värde, syftet med lånet, ägarskapsförhållandet rörande ditt hem och vilken andel som ägs av dig samt information om din juridiska rådgivare och befintliga långivare.

Om du väljer vissa egenskaper för produkten samlar vi även in hälsoinformation för att bedöma risken och om du är kvalificerad för produkten. Vi använder ett verktyg för automatiserad garanti som en del av denna process, som tar hänsyn till de uppgifter du tillhandahållit (inklusive din ålder, om du röker eller ej samt dina svar på våra frågor om hälsa och livsstil). Om du vill ha mer information om automatiserat beslutsfattande, klicka här. Vi kommer att samla in uppgifter om dig och varje person som ska vara gemensam kontoinnehavare samt om alla boende i fastigheten.

Under din produkts löptid kommer vi att behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna administrera produkten korrekt, t.ex. för att tillhandahålla dig information och behandla betalningar.

1.6 Livräntor

Om du tecknar en livränteförsäkring kommer vi att samla in och använda dina personuppgifter för att upprätta, garantera och handlägga din försäkring samt förhindra bedrägeri.

De personuppgifter som vi använder för dessa typer av produkter inkluderar hälsoinformation och livsstilsinformation om dig och alla andra som ska omfattas av försäkringen. Vi använder denna information för att avgöra om och på vilka villkor vi kan erbjuda dig en försäkring. Vi använder ett verktyg för automatiserad garanti som en del av denna process, som tar hänsyn till de uppgifter du tillhandahållit (inklusive din ålder, om du röker eller ej samt dina svar på våra frågor om hälsa och livsstil). Läs mer om automatiserat beslutsfattande här.

Tjänstepensionsplaner

Förvaltare av en tjänstepensionsplan kan teckna en livränteförsäkring för planens syften. I de fall när de gör detta kan vi samla in personuppgifter om medlemmar i planen för att upprätta, garantera och handlägga försäkringen samt förhindra bedrägeri.

Så länge dessa typer av produkter är giltiga kommer vi att behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna administrera försäkringen korrekt, t.ex. betala ut förmåner.

1.7 Pensioner, besparingar och investeringar

Om du tecknar en produkt för pension, besparingar eller investering kommer vi att samla in och använda dina personuppgifter för att upprätta och handlägga din försäkring samt förhindra bedrägeri.

Vi kan även komma att samla in och använda dina personuppgifter för dessa syften om du:

 • går med i din arbetsgivares pensionsplan och denne använder en av Avivas pensionsprodukter för sin plan
 • ingår i din arbetsgivares pensionsplan och planens förvaltare använder en av Avivas investeringsprodukter för planens syften

De personuppgifter som vi använder för dessa typer av produkter kan inkludera:

 • anställningsstatus
 • pensionsuppgifter och pensionens värde
 • löneuppgifter
 • civilstånd
 • skatteuppgifter
 • personnummer.

Så länge dessa typer av produkter är giltiga kommer vi att behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna administrera försäkringen korrekt, t.ex. behandla investeringsinstruktioner och uttag från din produkt.

1.8 Företagsförsäkring med/utan fordonsförsäkring samt risker med specialverksamhet

Om du tecknar en företagsförsäkring hos oss kan vi samla in och använda personuppgifter för att upprätta, garantera och handlägga din försäkring, förhindra bedrägeri och hantera skadeanspråk.

De personuppgifter som vi använder för dessa typer av försäkringar kan inkludera uppgifter om ditt företag, inklusive företagets namn och kontaktperson, uppgifter om styrelseledamöter, partner eller enskilda aktörer för företaget, samt betalningsinformation.

Vi kan även samla in uppgifter om antalet anställda, uppgifter om anställda (inklusive eventuella överträdelser och fällande domar som vi behöver känna till för att kunna garantera försäkringen), deras roll i företaget och uppgifter om företagets tillgångar eller skulder som ska försäkras.

För företagsförsäkring gällande hälsa, liv, resor och individuella olycksfall

Den information vi samlar in kan inkludera hälsoinformation för varje person som ska försäkras, till exempel anställda som ska omfattas av försäkringen. Vi kan även komma att be dig att ge din vårdgivare tillåtelse att tillhandahålla relevant kompletterande information, inklusive, där så är relevant, hälsoinformation om familjen eller personlig historik för varje person som ska försäkras. Vi behöver dessa uppgifter för att garantera och handlägga försäkringen och underlätta och hantera skadeanspråk.

För företagsförsäkring för fordon

Vi kommer att samla in identitetsinformation som rör anställda eller andra personer som ska omfattas av försäkringen. Informationen kan inkludera alla relevanta överträdelser och fällande domar eller hälsoinformation för förare som ska omfattas av försäkringen. Vi samlar även in och använder information om förare och fordon som ska försäkras från offentliga register, från våra betrodda tredjeparter, som exempelvis MIB, samt uppgifter som Aviva redan har, t.ex. från tidigare försäkringar eller offerter.

Om du vill ha en försäkring med kapacitet för telematik kommer vi även att använda telematikdata. Vi kommer även att lägga till försäkringsuppgifterna i fordonsförsäkringsdatabasen som sköts av MIB. MIB kan göra dessa uppgifter tillgängliga för bemyndigade organ som DVLA, DVLNI och IFB.

Automatiserat beslutsfattande

Vi behöver personuppgifterna när du gör en ansökan hos oss för att kunna avgöra om vi kan erbjuda en försäkring och, om så är fallet, på vilka villkor. Vi använder ett verktyg för automatiserad garanti som en del av denna process, som tar hänsyn till de uppgifter du tillhandahållit (inklusive hälsoinformation eller uppgifter om överträdelser och fällande domar, i förekommande fall). Det automatiserade verktyget kan även validera information du tillhandahåller mot andra uppgifter vi har i våra system samt mot tredjepartsdatabaser, inklusive offentliga databaser. Vi kan komplettera de uppgifter som du tillhandahåller med uppgifter från tredjeparter som kan tillhandahålla mer information om de fordon eller den egendom som ska försäkras. Om du vill ha mer information om automatiserat beslutsfattande, klicka här.

Så länge dessa typer av försäkringar är giltiga kommer vi att behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna administrera försäkringen korrekt, t.ex. erbjuda förlängning, göra ändringar som du begär under löptiden samt hantera skadeanspråk. Vi kan använda personuppgifterna för att göra analyser och säkerställa att våra produkter har en lämplig prissättning.

Verifikation av skadeanspråk

I händelse av ett skadeanspråk använder vi personuppgifterna för att verifiera identiteten på försäkringstagaren och (om det är en annan person) tillhandahålla uppgifter om dem som är försäkrade, så att vi kan identifiera dem. Du måste även tillhandahålla oss närmare uppgifter om skadeanspråket så att vi kan bedöma anspråket. Där så är nödvändigt kommer detta att inkludera tillhandahållande av uppgifter om alla olyckor eller personskador som omfattas av skadeanspråket och antingen har drabbat en försäkrad person eller en tredje part. Under vissa omständigheter (t.ex. där försäkringen täcker personligt ansvar) kan det vara nödvändigt att samla in uppgifter om påstådda överträdelser som rör en försäkrad person.

Förhindra bedrägeri

Vi kommer även att använda dina personuppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier, bekämpa ekonomisk brottslighet och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Om du vill veta mer om hur vi använder dina personuppgifter i detta avseende, klicka här.

Om du gör ett skadeanspråk kan vi använda profilering och andra former av automatiserad bearbetning för att bedöma om ditt anspråk är ett eventuellt bedrägeri. Denna bedömning kan innebära användning av dina känsliga personuppgifter. Vi kan t.ex. använda dina tidigare fällande domar för fordonsförsäkring. Vill du veta mer om hur vi använder dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande och profilering, klicka här.

2. Hur vi samlar in, använder och delar med oss av personuppgifter

2.1 Respektera privatlivets helgd

Vi förpliktar oss att samla in och använda personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Oavsett var vi samlar in eller använder dessa uppgifter ser vi till att vi gör det av en giltig juridisk anledning. Detta kommer att tjäna minst ett av följande syften:

 • för att upprätta, garantera eller handlägga våra produkter eller hantera skadeanspråk enligt deras villkor
 • för att uppfylla skyldigheter vi har mot våra tillsynsmyndigheter, skattemyndigheter, rättsväsendet, eller på annat sätt uppfylla våra lagstadgade skyldigheter
 • för att sköta och förbättra våra produkter och tjänster och hålla människor informerade om våra produkter och tjänster eller för alla andra syften som vi bedömer som relevanta för att främja våra affärsintressen, men aldrig på bekostnad av ditt privatlivs helgd (vi hänvisar till dessa aktiviteter som våra rättmätiga intressen)
 • om vi har erhållit lämpliga medgivanden för att samla in eller använda dina personuppgifter för ett visst syfte

Vi kan endast samla in och använda känsliga personuppgifter under begränsade omständigheter, där vi har erhållit ditt uttryckliga medgivande, där vi behöver dessa uppgifter för att upprätta, garantera eller handlägga våra produkter eller för att hantera skadeanspråk, eller där vi har någon annan rättslig grund för att göra detta, såsom förklaras i denna integritetspolicy.

 • Du kan hitta mer information om när och varför vi använder dina personuppgifter i andra delar av denna integritetspolicy, liksom i de meddelanden vi skickar när vi samlar in information från dig. Om du vill veta mer om de juridiska skäl eller rättmätiga intressen som gäller för ett visst sätt som vi använder personuppgifter på kan du när som helst kontakta oss.

2.2 Marknadsföring och marknadsföringsinställningar

Vi kan använda personuppgifter för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden om våra produkter och tjänster som vi tror kommer att intressera dig. Detta kan ske i form av e-post, post, sms, telefonsamtal eller internetreklam som du kan se på webbplatser, i sociala medier, på tv eller i sökresultat.

För att skydda dina rättigheter till integritet och ge kunderna valfrihet och kontroll över användningen av deras personuppgifter, kan du:

 • alltid ”välja bort” att få direktmarknadsföring när du registrerar dig hos oss, ber om en offert online, eller köper en produkt eller tjänst online. Alla våra marknadsföringsmeddelanden innehåller länkar för avregistrering för att hjälpa dig hantera dina marknadsföringsinställningar.
 • ändra dina marknadsföringsinställningar i MyAviva (om du är registrerad) eller genom att kontakta oss om du ändrar dig. Om du väljer bort en typ av marknadsföring, t.ex. per e-post eller telefon, innebär inte det att du valt bort all marknadsföring. Ha detta i åtanke när du hanterar dina inställningar. Du kan alltid kontakta oss direkt om du vill att vi ska stoppa alla former av direktmarknadsföring. Vi försöker att begränsa direktmarknadsföring och endast skicka dig erbjudanden och kampanjer som du eventuellt är intresserad av, baserat på information som vi har om dig. Vi kommer inte att skicka skräppost.

Vi förlitar oss på marknadsföringsteknik från tredje part (som utplacering av cookies eller små textfiler på vår webbplats) för att samla in information om dig, vilken används för att optimera det som du kan se på våra webbplatser och leverera innehåll när du surfar någon annanstans. Vi kan även samla in information om din användning av andra webbplatser. Vi gör detta för att tillhandahålla dig reklam som vi tror kan vara relevant för dig, samt för att förbättra våra egna produkter och tjänster.

 • Vår onlinereklam uppfyller den rekommenderade bästa praxis som fastställts av European Advertising Alliance och du kommer alltid att se den blå logotypen på internetreklam som visas på tredjepartswebbplatser.
 • Du kan inaktivera denna typ av reklam genom att besöka: youronlinechoices.com och anpassa sekretessinställningarna i din webbläsare.

Om vi använder eller delar med oss av information till källor online, som exempelvis webbplatser, sociala medier och plattformar för delning av information, kommer vi att respektera alla tillstånd som du har angett om hur du vill att dina personuppgifter ska användas.

 • Vi rekommenderar dig att regelbundet granska de integritetsmeddelanden och inställningar som du har tillgång till i MyAviva och på sociala medieplattformar som du använder eftersom de avgör hur annonser och andra meddelanden visas och delas mellan dessa plattformar.
 • Om du väljer bort skräddarsydda erbjudanden och annonser kommer du fortfarande att se allmän reklam online, men den kanske inte kommer att vara lika relevant för dig.
 • Om du vill ha mer information om cookies och andra tekniker som vi använder på vår webbplats, se vår Policy för cookies.

2.3 Använda personuppgifter för att förbättra våra produkter och tjänster

Vi använder digitala verktyg när du besöker våra webbplatser eller använder våra mobilappar för att få reda på mer om våra produkter, tjänster samt funktionaliteten och prestandan för våra webbplatser, appar och plattformar. Till exempel använder vi vissa av dessa verktyg för att spara dina språkinställningar på vår webbplats så att vi kan erbjuda dig våra tjänster på det språk som du föredrar.

Om du vill veta mer om dessa tekniker och hur du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att hantera dina sekretesskontroller, se vår Policy för cookies. Om du har laddat ned någon av våra mobilappar rekommenderar vi att du även granskar integritetspolicyn för denna app.

2.4 Arbeta med kreditupplysningsföretag

För vissa produkter kan vi inhämta information om dig i samband med en offert, förnyelse och, under vissa omständigheter, om ändringar av försäkringen begärs, för att säkerställa att vi har nödvändiga fakta för att bedöma din försäkringsrisk, verifiera din identitet, hjälpa till att förhindra bedrägeri och tillhandahålla dig våra bästa premie- och betalningsalternativ. Detta kan inkludera en sökning på offerter som kommer att visas på din kreditrapport och vara synlig för andra kreditgivare.

Om du samtycker till att betala månadsvis inom ramen för ett kreditavtal med Aviva uppdateras statusen för din offertsökning från vårt kreditupplysningsföretag så att den återspeglar din kreditansökan och detta kommer att vara synligt för andra kreditgivare. Kreditupplysningsföretag kan registerföra denna sökning.

För att bedöma din ansökan kommer vi att lämna dina personuppgifter till våra kreditupplysningsföretag och de kommer att ge oss information om dig, t.ex. din ekonomiska historik. Vi gör detta för att bedöma kreditvärdighet och produkters lämplighet, kontrollera din identitet, hantera ditt konto, spåra och driva in skulder och förhindra brottslig verksamhet. Vi kommer även att fortsätta att utväxla information om dig med kreditupplysningsföretag på löpande basis, inklusive om dina gjorda betalningar och alla skulder som inte återbetalas helt i tid. Kreditupplysningsföretag kommer att dela med sig av dina uppgifter till andra organisationer. Dina data kommer även att kopplas till din makes/makas data, eventuella medsökande eller andra finansiella kompanjoner.

Vårt kreditupplysningsföretag och de sätt på vilket det använder och delar med sig av dina personuppgifter förklaras närmare här.

2.5 Arbeta med tillsyns- och bedrägeribekämpningsmyndigheter

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att hjälpa oss upptäcka och förhindra bedrägerier och falska skadeanspråk, bekämpa ekonomisk brottslighet och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Detta kan inbegripa kontroll av offentliga register (t.ex. röstlängden eller register över domar i tingsrätten, konkursbegäranden eller konfiskeringar), genomförande av onlinesökningar från webbplatser, sociala medier och andra plattformar för delning av information och användning av databaser som sköts av kreditupplysningsföretag, se närmare information här, samt andra ansedda organisationer. Detta hjälper oss att verifiera din identitet, fatta beslut om att tillhandahålla dig våra produkter och relaterade tjänster, samt spåra gäldenärer eller betalningsmottagare. Vi kan även dela med oss av dina uppgifter till och genomföra sökningar med tredjepartsorganisationer som polisen, offentliga organ, kreditupplysningsföretag, bedrägeribekämpningsmyndigheter och våra tillsynsmyndigheter (vilka inkluderar FCA [Financial Conduct Authority], PRA [Prudential Regulation Authority] och ICO [Information Commissioner’s Office]).

Om du uppger falska eller felaktiga uppgifter och vi misstänker bedrägeri registrerar vi detta för att förhindra ytterligare bedrägeri och penningtvätt.

Vi kan på begäran lämna närmare uppgifter om de myndigheter och databaser som vi använder eller bidrar till och hur denna information kan användas. Om du vill ha mer information kontaktar du oss på Policy Investigation Unit, Aviva, Cruan Business Centre, Westerhill Business Park, 123 Westerhill Road, Bishopbriggs, Glasgow G64 2QR, Storbritannien. Telefon +44 (0)345 300 0597. E-postadress: PIUUKDI@AVIVA.COM eller med hjälp av nedanstående uppgifter.

2.6 Arbeta med återförsäkringsgivare

Vi kan dela med oss av (antingen direkt eller via mäklare) dina personuppgifter, inklusive känsliga personuppgifter, till återförsäkringsgivare som tillhandahåller Aviva återförsäkringstjänster, samt ömsesidigt med avseende på risker som garanteras av Aviva, samt med försäkringsgivare som innefattar Aviva, samt inom ramen för dess gruppförsäkringar. De kommer att använda dina uppgifter för att avgöra om återförsäkring och försäkringsskydd ska tillhandahållas, bedöma och hantera återförsäkring och försäkringsanspråk samt uppfylla lagstadgade skyldigheter. De kommer att behålla dina uppgifter den tid som krävs för dessa ändamål och kan komma att behöva visa dem för andra företag inom sin koncern, sina ombud och tredjeparts tjänsteleverantörer, rättsväsendet och tillsynsmyndigheter.

Vi kan på begäran tillhandahålla närmare uppgifter om de återförsäkringsgivare och försäkringsgivare som vi tillhandahåller dina data och hur denna information kan användas. Kontakta oss om du vill ha närmare uppgifter.

2.7 Använda personuppgifter för att skapa profiler och skapa bättre produkter

När vi garanterar produkter använder vi ett verktyg för automatiserad garanti för att behandla de personuppgifter som du tillhandahåller som en del av processen för din ansökan, tillsammans med information som tillhandahålls av tredjepartskällor (detta kan inkludera känsliga uppgifter som exempelvis hälsoinformation och överträdelser och fällande domar) och det skyddsbelopp som du önskar erhålla. Andra data kan användas för att beräkna dessa beslut, t.ex. telematikdata som kan ha samlats in från ditt fordon (vid fordonsförsäkring) eller din enhet. Vi gör detta för att beräkna hur mycket detta skydd kommer att kosta dig. Utan denna information kan vi inte lämna ett pris som är relevant för dina personliga omständigheter och behov.

Vi kontrollerar regelbundet hur vårt garantiverktyg fungerar och innan vi använder data från tredjeparter testar vi det noggrant för att fastställa om uppgifterna ger någon insyn som ger grund för åtgärder. Detta görs med hjälp av den absoluta minimimängden av kondenserade eller anonymiserade data som vi har om våra kunder. Vi gör detta i syfte att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra tjänster, effektiviteten för våra algoritmer och för att hjälpa oss att fortsätta vara rättvisa mot våra kunder.

Om du gör ett skadeanspråk kan vi använda profilering eller andra former av automatiserad behandling för att bedöma sannolikheten för att ditt anspråk är ett bedrägeri eller misstänkt på något sätt.

Om känsliga personuppgifter är relevanta för profileringen, t.ex. medicinsk historik för livförsäkring eller överträdelser och fällande domar för fordonsförsäkring, kan dina känsliga personuppgifter även komma att användas i modellerna för profilering.

 • Du har vissa rättigheter avseende denna typ av automatiserat beslutsfattande. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter.

2.8 Lagring av personuppgifter i våra system

I allmänhet behåller vi endast personuppgifter så länge som det rimligen krävs av de skäl som förklaras i denna integritetspolicy. Vi behåller vissa transaktionsuppgifter – vilka kan omfatta personuppgifter – under längre perioder om vi behöver göra detta för att uppfylla lagstadgade, skatte- eller bokföringsmässiga behov. Vi måste t.ex. lagra korrekta uppgifter om dina förbindelser med oss så att vi kan bemöta eventuella klagomål eller bestridanden som du eller andra kan komma att framföra senare. Vi kommer även att lagra filer om vi har skäl att tro att det kan uppstå en rättstvist.

Till stöd för att hantera hur länge vi behåller dina uppgifter och vår arkivhantering har vi en policy för datalagring som innehåller tydliga riktlinjer om radering av data.

Vi kan även komma att lagra personuppgifter om vi har fastställt att det finns en lagstadgad grund för att göra detta i en samlad form som gör det möjligt för oss att fortsätta att utveckla/förbättra våra produkter och tjänster.

2.9 Skydda uppgifter utanför Storbritannien

Vissa av de organisationer som vi delar med oss av uppgifter till kan finnas utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att säkerställa att all överföring av information utanför EES hanteras varsamt för att skydda dina rättigheter till integritet:

 • Överföringar inom Aviva Group kommer att omfattas av ett avtal som ingås av medlemmarna i Aviva Group (ett intrakoncernavtal). Detta avtal förpliktigar varje medlem att säkerställa att dina personuppgifter erhåller en lämplig och konsekvent skyddsnivå oavsett vart de överförs inom koncernen.
 • Om vi överför dina uppgifter till medlemmar som inte tillhör Aviva Group eller andra företag som tillhandahåller oss någon tjänst, kommer vi att inhämta avtalade åtaganden och garantier från dem om att skydda dina personuppgifter. Vissa av dessa garantier är väl erkända certifieringssystem som standardklausuler i kontrakt och skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna, för skydd av personuppgifter som överförs från ett land inom EU till USA.
 • Vi kommer endast att överföra personuppgifter till länder som anses tillhandahålla en lämplig nivå av rättsligt skydd eller där vi kan vara förvissade om att alternativa åtgärder vidtagits för att skydda dina rättigheter till integritet.
 • Alla informationsbegäranden som vi mottar från rättsväsendet eller tillsynsmyndigheter kommer att valideras noggrant innan personuppgifter röjs.
 • Du har rätt att be oss om mer information om de skyddsåtgärder vi vidtagit enligt ovanstående. Läs mer i avsnittet om dina rättigheter.

3. Dina rättigheter

Du har lagstadgade rättigheter enligt dataskyddslagar vad beträffar dina personuppgifter.

Vi kan komma att be dig om identitetsbevis om du begär att få utöva någon av dessa rättigheter. Vi gör detta för att säkerställa att vi endast yppar information där vi vet att vi har att göra med rätt person.

Vi kommer inte begära någon avgift, såvida vi inte anser att din begäran är ogrundad, upprepad eller orimlig. Om det blir nödvändigt med en avgift meddelar vi dig innan vi går vidare med din begäran.

Vi eftersträvar att svara på alla giltiga begäranden inom en månad. Vi kan dock behöva mer tid om begäran är särskilt komplicerad eller om du har gjort flera begäranden. Vi kommer alltid att underrätta dig om vi tror att ett svar kommer att dröja mer än en månad. För att kunna svara snabbare kan vi komma att be dig tillhandahålla mer uppgifter om vad du vill ha eller bekymrar dig över.

Vi kanske inte alltid kan göra det du bett om, t.ex. om det skulle påverka vår tystnadsplikt gentemot andra, eller om vi har lagstadgad rätt att hantera begäran på ett annat sätt.

3.1 Få åtkomst till personuppgifter

Du kan be oss att:

 • bekräfta om vi har och använder dina personuppgifter eller ej
 • få en kopia av dina personuppgifter

3.2 Ta tillbaka medgivande

Om vi har bett om ditt medgivande för att använda dina personuppgifter har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant medgivande. Kontakta oss om du vill göra detta. Om du tar tillbaka ditt medgivande kan det medföra att vi inte kan tillhandahålla dig vissa produkter och tjänster. Om så är fallet kommer vi att berätta det för dig när du ber om att ta tillbaka ditt medgivande.

3.3 Korrigera/radera personuppgifter

Du kan be oss att:

 • korrigera alla uppgifter om dig som är felaktiga. Vi korrigerar gärna sådana uppgifter men måste först verifiera att de stämmer.
 • radera dina personuppgifter om du tycker att vi inte längre behöver dem för det syfte som vi samlade in dem från dig.
 • radera dina personuppgifter, antingen om du har tagit tillbaka ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter (om vi ursprungligen bett om ditt medgivande till att använda dina uppgifter) eller har utövat din rätt att invända mot ytterligare berättigad användning av dina uppgifter, om vi har använt dem i strid med lagen eller om vi har en lagstadgad skyldighet att radera dina personuppgifter

Vi kanske inte alltid kan uppfylla din begäran, t.ex. om vi måste fortsätta att använda dina personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter eller om vi behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

3.4 Begränsa vår användning av personuppgifter

Du kan be oss begränsa vår användning av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om:

 • Du anser att uppgifterna är felaktiga och vi måste verifiera det.
 • Vår användning av dina personuppgifter inte är lagenlig men du inte vill att vi raderar dem.
 • Uppgifterna inte längre krävs för de syften för vilka de samlades in men vi behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har invänt mot vår användning av dina personuppgifter men vi fortfarande behöver verifiera om vi har överordnade skäl att använda dem.

Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning om vi har ditt medgivande att använda dem, eller du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller vi behöver använda dem för att skydda en annan persons eller ett annat företags rättigheter.

3.5 Invända mot användning av personuppgifter

Du kan invända mot all användning av dina personuppgifter som vi har rättfärdigat på grundval av vårt rättmätiga intresse, om du anser att dina grundläggande rättigheter och friheter till dataskydd väger tyngre än vårt rättmätiga intresse att använda uppgifterna. Om du framför en invändning kan vi fortsätta att använda personuppgifterna om vi kan visa att vi har tvingande rättmätiga intressen att använda uppgifterna.

 • Du kan även invända mot att dina personuppgifter används för syften som gäller direktmarknadsföring. I marknadsföringsavsnittet i denna integritetspolicy förklarar vi mer om hur vi förhåller oss till direktmarknadsföring och hur du enkelt kan hantera dina inställningar för marknadsföring.

3.6 Begära en överföring av personuppgifter

Du kan be oss tillhandahålla dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande, maskinläsbart format, eller så kan du begära att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig (t.ex. ett annat företag).

Du kan endast utöva denna rättighet om vi använder dina personuppgifter för att utföra ett avtal med dig, eller om vi har bett om ditt medgivande att använda dina personuppgifter. Denna rättighet gäller inte några personuppgifter som vi har eller behandlar på grundval av vårt rättmätiga intresse eller som inte innehas i digital form.

3.7 Bestrida beslut baserade på automatiserat beslutsfattande

Om vi har fattat ett beslut om dig som bygger på enbart automatiserade förfaranden (d.v.s. utan mänskligt ingripande) och vårt beslut leder till en juridisk effekt som rör dig (t.ex. avslag på ditt skadeanspråk), eller som på ett betydande sätt påverkar dig, kan du ha rätt att bestrida detta beslut, uttrycka din synpunkt och be om en granskning som utförs av en människa. Dessa rättigheter gäller inte där vi enligt lag har tillstånd att fatta sådana beslut och har infört lämpliga skyddsåtgärder i våra beslutsprocesser för att skydda dina rättigheter och friheter.

3.8 Erhålla en kopia av våra säkerhetsåtgärder

Du kan be om en kopia av eller en hänvisning till de skyddsåtgärder vi vidtagit när dina personuppgifter överförs utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi måste inte lämna ut närmare uppgifter om dessa skyddsåtgärder om det skulle komma att inverka på vår affärsmässiga ställning eller ge upphov till en säkerhetsrisk.

3.9 Kontakta oss för mer information

Om du inte är nöjd med nivån på den information som tillhandahålls i denna integritetspolicy kan du fråga oss om följande:

 • vilka personuppgifter vi har om dig
 • vad vi använder dem till
 • till vem vi delar med oss av dem
 • om vi överför dem utomlands
 • hur vi skyddar dem
 • hur länge vi lagrar dem
 • vilka rättigheter du har
 • hur du kan framföra ett klagomål
 • varifrån vi fick dina uppgifter
 • om vi har utfört något automatiserat beslutsfattande som använder dina personuppgifter.

4. Kontakta oss

Kontakta vår dataskyddsansvarige om du har några frågor om denna integritetspolicy eller hur du kan utöva dina rättigheter.

Skriv till: The Data Protection Team, Aviva, Pitheavlis, Perth, PH2 0NH, Storbritannien

Skicka e-post till oss: DATAPRT@aviva.com

Om du vill skicka in en åtkomstbegäran för en viss person, fyll i detta formulär eller skriv till oss på adressen ovan.

Din rätt att klaga

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina uppgifter har du rätt att när som helst framföra ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. I Storbritannien är detta Information Commissioners Office (ICO).

Vi ber att du försöker lösa eventuella problem med oss innan du kontaktar ICO.